Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden

van: de besloten vennootschap Eye Catcher 247 BV. (E.C.BV), Doetinchemseweg 2; 7OO7CC Doetinchem.

Artikel 1 Definities

Onder verhuurder wordt verstaan EyeCatcher 247 BV gevestigd in Doetinchem Doetinchemseweg 2; 7OO7CC Doetinchem, afgekort EC BV.

Onder huurder wordt verstaan een natuurlijk of rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden voor wie EC BV diensten verricht, ook wel genoemd de wederpartij.

Onder derden wordt verstaan zowel de belanghebbende als toeschouwer en belangstellenden in de ruimste zin des woords.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn geheel van toepassing op elke verhuurovereenkomst voor elke partij. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat derden zich houden aan de voorschriften en is hiervoor verantwoordelijk.

Artikel 3 Offertes.

Offertes zijn vrijblijvend zodra indicatie wordt gegeven van het dagtarief. Dagtarief wijzigt bij zon- en feestdagen en beursdagen.

Daarnaast worden kosten in rekening gebracht voor; 1 transport van en naar huurder en voor ; 2  het opstellen en leveren, of deel ervan per uur.

Minimale huurperiode is 3 dagen. Onder 3 dagen wordt verstaan: drie maal 24uur). Offerte waarvoor buitengewone kosten worden gemaakt op verzoek van de huurder en een afstand groter dan 50km, kunnen in rekening worden gebracht, indien geen opdracht volgt binnen 2 maanden.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. Nadat een intentie overeenkomst tot verhuur is ontvangen of een mondelinge of schriftelijke aanvraag, worden de gegevens bekeken en ingeplant, ontbrekende gegevens opgevraagd. Als alles duidelijk is ontvangt de huurder een opdrachtbevestiging met de voorwaarden.
 2. De opdrachtbevestiging is correct en akkoord bevonden als niet binnen 2 dagen schriftelijk bezwaar is ontvangen.
 3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. 4. Voor de inhoud van de overeenkomst is bepalend hetgeen de schriftelijke opdrachtbevestiging vermeldt.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst!

Opstellen kan op 3 manieren:

A.            Binnen in showroom-beursgebouwen etc.

B.            Buiten in afgeschermde cq omrasterde omgeving

C.            Buiten in het vrije veld, parkeerplaatsen, invalswegen, langs autowegen.

Indien publiek bij de EC kan komen dient toezicht te worden gehouden door huurder.

Indien in afgeschermde omgeving draait, mag dit zonder toezicht.

Buiten in het vrije veld alleen overdag met toezicht van bekwaam personeel van huurder

In alle gevallen dient huurder de nodige vergunningen ruim van tevoren te hebben geregeld en dient de verhuurder te vrijwaren van kosten in deze. Bovendien attent te zijn op weersberichten. (windkracht  max 7 is toelaatbaar, anders maatregelen treffen)

Opstellen dient op een verharde, vlakke ondergrond te geschieden, goed bereikbaar met een trekkend voertuig.

Stroomvoorziening dient binnen 25 meter vanaf opstelplaats beschikbaar te zijn en dient een deugdelijke spanning (volgens afspraak) te leveren en voldoende te zijn afgerekend, tenzij anders is overeengekomen.

Bij levering en verwijderen van EC dient ruim van tevoren de contactpersoon aanwezig te zijn om voorbereidingen te treffen, waaronder het vrijmaken van de opstelplaats, het in gereedheid brengen van het te showen object, benodigd gereedschap, evt verlengkabels, doorvoer naar stopcontact, andere reclamemiddelen.

Aan het draaiend deel van de Eye Catcher mogen geen reclameobjecten, middelen of vlaggetjes worden bevestigd.

1. Eye Catcher 247 BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft E.C..BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan E.C BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EC BV worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EC BV zijn verstrekt, heeft EC BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

4.EC BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat EC BV is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. EC BV is gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van wederpartij, indien het uitvoeren van dit meerwerk noodzakelijk is voor het voltooien van de opdracht, en/of indien de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer bedragen van 5% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.

6.lndien het meerwerk meer dan 5% afwijkt van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag treden partijen in overleg omtrent te nemen maatregelen.

7.lndien sprake is van minderwerk dan wordt aan de wederpartij maximaal 10% van de minderprijs in rekening gebracht als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst.

Artikel 6 Informatie - en medewerkingsplicht wederpartij

1.De wederpartij zorgt ervoor dat alle gegevens welke EC BV redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van EYEC BV. De aanlevering van voornoemde stukken geschiedt op een door een EYEC BV nader bepaalde wijze. Tevens verschaft wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.

2.EC BV heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan

3. Wederpartij is gehouden om de schade die EC BV. door deze vertraging lijdt te vergoeden.

Artikel 7 vertrouwelijke informatie.                                                                             

Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

Artikel 8 Zekerheidsstelling

1. EC BV is steeds gerechtigd, alvorens met de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.

2.indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, heeft EC BV het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd de aan EC BV als dan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten.

Artikel 9 in de overeenkomst

1. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van EC BV te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander van rekening van de wederpartij.

2. EC BV behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.

3. Wijzigingen in een reeks verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door EC BV wordt overschreden. Voor dergelijke vertraging draagt EC BV geen verantwoordelijkheid.

Artikel 10 Wijzigingen in de te leveren zaken.

1. EC BV is bevoegd zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de in de (koop) overeenkomst omschreven zaken, doch op functioneel gebied gelijk daarmee zijn. Indien EC.BV van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 8 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 11 Levering.

1. EC BV bepaalt de wijze van verzending van EC, doorgaans dmv een trekkend voertuig.

2. Het gehuurde is na levering voor risico van de huurder tot het moment dat EC het terrein verlaat.

3. Levering kan worden uitgesteld of opgeschort, indien niet aan de voorwaarden is voldaan. Huurkosten dienen toch te worden voldaan en de bijkomende kosten van tijdelijke opslag op de huurder verhaalt.

4. EC BV behoud zich het recht voor om niet tot levering over te gaan, indien zij van de wederpartij nog posten te vorderen heeft van ouder dan 30 dagen.

Artikel 12 Levertijd.

Een overeen gekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet - tijdige aflevering dient de wederpartij EC .BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 13 Gebreken; klachten termijnen

 1. Gebreken worden bij levering geconstateerd door de technische man, die de afname doet en instructies ontvangt, genoteerd op afnameformulier.
 2. Gebreken die later ontstaan worden terstond gemeld via het noodnummer.
 3. Ook indien wederpartij tijdig reclameert blijft haar verplichting tot betaling.
 4. Klachten na afloop van de huurtermijn geven nimmer aanleiding tot verrekening.

Artikel 14 intellectuele en industriële eigendomsrechten.

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, auteursrechten daaronder begrepen en patenten rusten bij EC BV. Leerbeteringen? Aan deze vallen ook onder deze rechten.
 2. Bij vermoeden of constatering van bedrijfsspionage door derden, dient men onverwijld de verhuurder en de politie in kennis te stellen en de dader te beletten zijn werk af te maken
 3. Wederpartij verplicht zich de producten in generlei vorm aan derden beschikbaar te stellen, nog hierover aan derden enige inlichting(en) te verschaffen, tenzij EC BV schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend. EC BV is gerechtigd aan he verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden. Indiende wederpartij handelt of nalaat in strijd met deze bepaling, zal hij zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in elk van deze gevallen aansprakelijk zijn voor de door EC BV geleden en te lijden schade  en aan EC.BV een direct opeisbare, niet voor gerechtelijke machtiging vatbare boete verbeuren welke reeds nu voor alsdan wordt vastgesteld op een bedrag van € 15.000,00 per gebeurtenis. De overige rechte van EC.BV, waaronder uitdrukkelijk begrepen het recht om in- of buiten recht vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen, worden onverlet gelaten.

Artikel 15 Prijzen.

 1. Prijzen zijn tenzij anders vermeld exclusief:
 2. invoerrechten, BTW, precariorechten of heffingen
 3. verzekeringen
 4. vermeld in nederlandse valuta (euro), koerswijzigingen worden doorberekend


Artikel 16 Prijsverhoging.

Prijsverhoging kan ontstaan door vertraagde afwikkeling, extra leveringen of niet voorziene kosten door vertraging, reis- en verblijfskosten                                                ,

Artikel 17 Betaling.

1. Betaling dient - behoudens afwijkende schriftelijke afspraken  à contant te geschieden.

2. Alle overige betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een op de overeenkomst of factuur genoemde bankrekeningnummers ten name van de besloten vennootschap EC BV  te Doetinchem.

3. Na het verstrijken van bovenstaande betalingstermijn is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2% .

4. In geval van stillegging of liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn en de verhuur zal onmiddellijk stoppen. Men zal alle medewerking verlenen, ook de zaak waarnemen.        .

5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 18 Incassokosten.

1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij in ieder geval is de wederpartij verschuldigd een bedrag van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde (met een minimum van € 250,00).

Indien EC BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 Artikel 19 Aansprakelijkheid.

EC BV is jegens de wederpartij uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1a. EC BV is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van EC BV of haar leidinggevende ondergeschikten;

1b. ter zake van bijkomende dienstverlening is de aansprakelijkheid van EC BV uitsluitend beperkt tot de factuurwaarde ;

1c. Overigens is de aansprakelijkheid van EC BV uitsluitend beperkt tot de factuurwaarde.

2. De wederpartij vrijwaart EC BV ten aanzien van aanspraken betreffende schadevergoedingen - uit welke oorzaak dan ook ­welke derden ten laste van EC BV mochten hebben ten aanzien van geleverde equipement en materiaal

3. EC.BV gaat er van uit dat de wederpartij, diens eventuele ondergeschikten, dan wel andere personen die door of van hem tewerk zijn gesteld, in staat zijn tot een deskundige en juiste bediening. De wederpartij vrijwaart EC BV voor alle aansprakelijkheid dienaangaande.

4.Indirecte schade word door EC BV uitgesloten

Artikel 20 Overmacht ( niet toerekenbare tekortkoming)

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan EC BV zijn toe te rekenen. Hieronder zullen ( indien en voor zover deze omstandigheden en nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen :stakingen in andere bedrijven dan die van EC.BV: wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van EC BV; Geen of moeilijk toegang tot terrein van huurder of van derden waar opgesteld dient te worden.

2. EC .BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat EC.BV haar verbintenis had moeten nakomen. Overmacht treedt op als schade is ontstaan tijdens een voorliggende verhuurperiode of transport, waarna EC geen gelegenheid heeft gekregen deze te herstellen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van EC BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door EC BV niet mogelijk is langer duurt dan 1 week  zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien EC BV bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 21 Geschilbeslechting.

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en EC BV, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in Zutphen.

EC BV blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

2. In aanmerking dient te worden genomen, dat de EyeCatcher en nieuw ontwikkeld product is waarvan de kinderziektes nog niet zijn geconstateerd en moet huurder en verhuurder zich realiseren dat er risico’s aan zitten. Kinderziektes geven geen recht tot verzekering.

Artikel 22 Toepasselijk recht.

op elke overeenkomst tussen EC BV en de wederpartij is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 23 Wijziging van de voorwaarden.

Wijzigingen in de voorwaarden zijn direct inzichtelijk op de website van EyeCatcher.

De geldende voorwaarde zijn die voorwaarden die op datum van orderbevestiging worden meegezonden en/of op de website staan.


Artikel 24 Transport.

Transport verhuurd equipement valt onder verzekering van EC.BV Op terrein van huurder of derden valt verzekering on der rekening en risico van huurder.

Artikel 25 Annulering.

De wederpartij kan een overeenkomst annuleren binnen 2 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst. in dat geval is de wederpartij aan EC BV een schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de huursom. Indien EC BV aan kan tonen dat de werkelijke schade groter is, dient de wederpartij deze te vergoeden.

Artikel 26 Retourzendingen.

In bedrijfstelling en buitenbedrijfstelling en instructieformulieren vormen en integraal deel van deze huurvoorwaarden