Verkoop voorwaarden

Algemene leverings en betalingsvoorwaarden EyeCatcher 247

van: de besloten vennootschap EyeCatcher 247 BV; Doetinchemseweg 2 7OO7CC Doetinchem.

Artikel 1 Definities.

1. In deze voorwaarden wordt onder' EyeC" verstaan: de besloten vennootschap EyeCatcher 247 BV; Doetinchemseweg 2 7007CC Doetinchem.

2. In deze algemene voorwaarden wordt onder 'wederpartij"verstaan de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid ten behoeve van wie op basis van deze algemene voorwaarden door EyeCatcher 247 BV. diensten worden verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen EyeC en een wederpartij, waarop EyeC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Indien een dezer voorwaarden nietig wordt verklaard blijven overige voorwaarden rechtsgeldig. Eventuele in of verkoop voorwaarden van tegen partij worden uitgesloten tenzij ondertekende versie kan worden overlegd.Indien er bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik word gemaakt van derde zijn deze voorwaarden ook op hen van toepassing.

Artikel 3 Offertes.

1.Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, catalogi of anderszins zijn gedaan, zijn - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen - geheel vrijblijvend.

2.Offertes voor de verhuur van mobiele of stationaire apparatuur binnen een straal van 50 km is gratis. Daarbuiten kunnen kosten in rekening worden gebracht indien een opdracht uitblijft

3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn schriftelijke offertes steeds op te vatten als een schatting van de prijs, welke naar beste weten en op grond van de op het tijdstip van de offerte door wederpartij versterkte informatie wordt gedaan. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht mocht blijken dat de kosten  boven de geraamde prijs dreigen uit te gaan,meer dan 20%, dan zal door EyeC in een zo vroeg mogelijk stadium contact met wederpartij worden opgenomen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

1. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst bij EyeC zijnde personen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door EyeC dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd dan wel EyeC met de betreffende werkzaamheden aanvangt.

2.De schriftelijke opdracht bevestiging wordt correct en akkoord bevonden, tenzij binnen twee werkdagen na verzending door EyeC schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.            .               '

3.Voor werkzaamheden of verhuurde bijkomstige apparatuur, reclamemiddelen, besturingsaanpassingen of terreinaanpassingen waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Voor de inhoud van de overeenkomst is bepalend hetgeen de schriftelijke opdrachtbevestiging vermeldt.

Artikel 5a Uitvoering van de overeenkomst!

1. EyeC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EyeC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EyeC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EyeC worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EyeC zijn verstrekt, heeft EyeC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

4. EyeC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat EyeC is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan EyeC BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op schorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Door EyeC verstrekt informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

7. EyeC is gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van wederpartij, indien het uitvoeren van dit meerwerk noodzakelijk is voor het voltooien van de opdracht, en indien de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer bedragen van 20% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.

8.lndien het meerwerk meer dan 20% afwijkt van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag treden partijen in overleg omtrent te nemen maatregelen.

9.lndien sprake is van minderwerk dan wordt aan de wederpartij maximaal 10% van de minderprijs in rekening gebracht als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst.

Artikel 5b Uitvoering van een verhuurovereenkomst

Zie huurcontract

Artikel 6 Informatie- en medewerkingsplicht wederpartij

1.De wederpartij zorgt ervoor dat alle gegevens welke EyeC redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van EyeC. De aanlevering van voornoemde stukken geschiedt op een door een EyeC nader bepaalde wijze. Tevens verschaft wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.

2. EyeC heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan

3. Wederpartij is gehouden om de schade die EyeC door deze vertraging lijdt te vergoeden.

4. Wederpartij zal bij verhuur overeenkomsten de materialen, middelen en personeel die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht op juiste tijdstip ter beschikking stellen. Als algemene richtlijn dient de verhuurovereenkomst.

Artikel 7 vertrouwelijke informatie.                                                                             

1.Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

2.Heeft men het vermoeden dat er een bedrijfsspionage plaatsvindt ;dient men onverwijld de verhuurder en politie in kennis te stellen.

Artikel 8 Zekerheidsstelling

1. EyeC is steeds gerechtigd, alvorens met de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.

Artikel 9 In de overeenkomst

1. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van EyeC te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de wederpartij.

2. EyeC behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.

3. Wijzigingen in een reeks verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door EyeC wordt overschreden. Voor dergelijke vertraging draagt EyeC geen verantwoordelijkheid.

Artikel 10 Wijzigingen in de te leveren zaken.

EyeC is bevoegd zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de in de (koop) overeenkomst omschreven zaken, doch op functioneel gebied gelijk daarmee zijn. Indien EyeC van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk en functioneel van de overeengekomen zaak afwijkt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11 Levering.

1. EyeC bepaalt de wijze van levering en /of verzending.

2a. Tenzij anders is overeengekomen is het gekochte, c.q. bestelde c.q. geleverde voor risico van de wederpartij vanaf de sluiting van de (koop) overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf EyeC. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door EyeC met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

2b Voor verhuurde equipement gelden de verhuurvoorwaarden.

3. De wederpartij is verplicht de gekochte, c.q. gehuurde, c.q. te leveren zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. In dien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslag kosten, verschuldigd zijn.

4. EyeC behoud zich het recht voor om niet tot levering over te gaan, indien zij van de wederpartij nog posten te vorderen heeft van ouder dan 30 dagen.

Artikel 12 Levertijd.

Een overeen gekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet - tijdige aflevering dient de wederpartij EyeC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 13 Gebreken; klachten termijnen

1. De wederpartij dient de gekochte, c.q. te leveren zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van EyeC dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomen; - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen woeden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

3. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 8 werkdagen na aflevering schriftelijk aan EyeC te melden.

4. Niet - zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan EyeC.

5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

6. Bij verhuur geldt het moment waarop overdracht cq in bedrijfstelling is goedgekeurd door de bedrijfscontactpersoon door ondertekening van het afnameformulier.

7. Mochten er nadien klachten ontstaan dient men deze onverwijld te melden aan de verhuurder.

Artikel 14 Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, auteursrechten daaronder begrepen, op alle krachtens deze voorwaarden of aanvullende voorwaarden ontwikkelde, geleverde of ter beschikking gestelde producten, waaronder tevens begrepen analyses, ontwerpen, rapporten en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij EyeC of diens licentiegever(s), behoudens indien en voorzover in deze voorwaarden of de nadere voorwaarden uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de - niet overdraagbare - gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden, nadere voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Bij wijziging of verbetering van producten, komen de rechten van intellectuele en industriële eigendom,die een logies gevolg zijn van deze ontwikkeling, met betrekking tot de gewijzigde of verbeterde producten, toe aan EyeC.

2. Wederpartij verplicht zich de producten in generlei vorm aan derden beschikbaar te stellen, noch hierover aan derden enige inlichting (en) te verschaffen, tenzij EyeC schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend, EyeC is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden. Indien de wederpartij handelt of nalaat in strijd met deze bepaling, zal hij, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in elk van deze gevallen aansprakelijk zijn voor de door EyeC geleden en te lijden schade en aan EyeC een direct opeisbare, niet voor rechterlijke machtiging vatbare, boete verbeuren welke reeds nu voor alsdan wordt vastgesteld op een bedrag van € 15.000,- per gebeurtenis. De overige rechte van EyeC, waaronder uitdrukkelijk begrepen het recht om in - of buiten recht vergoeding van de werkelijke geleden schade te vorderen, worden onverlet gelaten.

Artikel 14 (2) .

1.EyeC behoudt uitdrukkelijk het recht om de aan de ontwikkeling van de producten ten grondslag liggende algemene beginselen vrijelijk toe te passen. Daarnaast behoud EyeC uitdrukkelijk het recht om de ontwikkelingen soortgelijk aan de ontwikkeling van de producten voor derden te ondernemen, dezelfde of soortgelijke producten aan derden ter beschikking te stellen of anderzijds de producten te beschikken.

2.Heeft men ten aanzien van het intellectuele eigendom het vermoeden van bedrijfsspionage dient men onverwijld de verhuurder en politie in kennis te stellen

Artikel 15 Recht van retentie.

EyeC is gerechtigd om alle zaken die aan haar door de wederpartij zijn verstrekt of alle zaken die zij ten behoeve van de wederpartij heeft vervaardigd, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die EyeC besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde zaken, onverschillig.of deze opdrachten betrekking hebben op de voormelde of andere zaken van de wederpartij, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud.

1. De door EyeC geleverde zaken blijven het eigendom van EyeC totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met EyeC gesloten (koop) overeenkomsten, hieronder mede begrepen de vorderingen uit overeenkomsten waarbij naast de levering van zaken tevens het verrichten van bepaalde werkzaamheden zijn bedongen, is nagekomen:

-de tegenprestatie (s) met bétrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,

- de tegenprestatie (s) met betrekking tot krachtens de (koop) overeenkomst (en) door EyeC verrichte of te verrichten diensten, - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) (koop) overeenkomst (en).

2. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen is EyeC gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag.

3. Indien derden enig recht op de door eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht EyeC zo snel als redelijke wijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 17 Prijzen.

1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van EyeC.

a. gebaseerd op levering af het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van EyeC;

b. exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

c. exclusief de kosten van verpakkingen, in - uitlading, vervoer en verzekering.

d. vermeld in ,Nederlandse valuta I Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

Artikel 18 Prijsverhoging.                           ,

1. Indien EyeC met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is EyeC niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs bij wijzigingen in de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke materialen, Ionen, premies van welke aard dan ook, belastingen en lof andere factoren, die de prijs van de gekochte zaken bepalen.

2. EyeC mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 19 Betaling.

1. Betaling dient - behoudens afwijkende schriftelijke afspraken - a contant te geschieden.

2. Alle overige betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een op de overeenkomst of factuur genoemde bankrekeningnummers ten name van de besloten vennootschap EyeC te Doetinchem.

3. Na het verstrijken van bovenstaande betalingstermijn is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2% per maand.

4. In geval van stillegging of liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.       .

5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.              '

7. Bij langdurige projecten wordt maandelijks I wekelijks een factuur gestuurd, met betrekking tot de in die maand I week verrichte werkzaamheden.

8. Bij verhuurde objecten zijn de betalingsvoorwaarden geregeld in de verhuurvoorwaarden.


Artikel 20 Incassokosten.

1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij in ieder geval is de wederpartij verschuldigd een bedrag van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde (met een minimum van € 250,00).

Indien EyeC aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 Artikel 21 Aansprakelijkheid.

EyeC is jegens de wederpartij uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

a. EyeC is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van EyeC of haar leidinggevende of ondergeschikten;

b. ter zake van bijkomende dienstverlening is de aansprakelijkheid van EyeC uitsluitend beperkt tot de factuurwaarde ;

c. Overigens is de aansprakelijkheid van EyeC uitsluitend beperkt tot de factuurwaarde.

2. De wederpartij vrijwaart EyeC ten aanzien van geleverde en/of verhuurde producten.

3. EyeC gaat er van uit dat de wederpartij, diens eventuele ondergeschikten, dan wel andere personen die door of van hem tewerk zijn gesteld, in staat zijn tot een deskundige bediening en tot het buiten bedrijfstellen van de geleverde of verhuurde producten. De wederpartij vrijwaart EyeC voor alle aansprakelijkheid dienaangaande.

4.Aansprakelijkheid voor indirecte schade ,zo als stilstand,wordt door EyeC uitgesloten

Artikel 22 Overmacht ( niet toerekenbare tekortkoming)

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan EyeC zijn toe te rekenen. Hieronder zullen ( indien en voor zover deze omstandigheden en nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen :stakingen in andere bedrijven dan die van EyeC: wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van EyeC; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet - voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan EyeC afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. EyeC  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat EyeC haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van EyeC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door EyeC niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien EyeC bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

5. Indien de levering niet kan plaatsvinden op de afgesproken plaats of niet wordt voldaan aan hetgeen is overeengekomen in de verhuurovereenkomst blijft afnemer gehouden de facturen te voldoen.

Artikel 23 Geschilbeslechting.

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en EyeC, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in Zutphen.

EyeC blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 24 Toepasselijk recht.

op elke overeenkomst tussen EyeC en de wederpartij is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 25 Wijziging van de voorwaarden.

EyeC is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

EyeC zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Wijzigingen in de voorwaarden zijn direct inzichtelijk op de datum van overeenkomt op de website van EyeC.

Artikel 26 Transport.

1. Bij alle leveringen geld vanaf het ogenblik van verzending; voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien EyeC voor het transport zorg draagt, is wederpartij aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Wederpartij dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.

2. Mocht een beroep op artikel 26-1  niet opgaan dan is EyeC nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het ­bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en I of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van de wederpartij zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan wederpartij cederen.

3. Verhuurde producten vallen onder de verhuurvoorwaarden. Annulering bedraagt 30% van de koopsom dan wel het totale huurbedrag.

Artikel 27 Annulering.

De wederpartij kan een overeenkomst annuleren binnen één week na het sluiten van de overeenkomst. in dat geval is de wederpartij aan EyeC een schadevergoeding verschuldigd van 30 % van het factuurbedrag. Indien EyeC aan kan tonen dat de werkelijke schade groter is, dient de wederpartij deze te vergoeden.

Artikel 28 Retourzendingen.

Tenzij anders overeengekomen. worden geleverde en geaccepteerde zaken niet terug genomen.